Výzkumné aktivity CIV

Publikační výstupy vědecko-výzkumné činnosti CIV:

 

 

Inovativní metody výuky pomocí ICT, ICT kompetence, digitální gramotnost

 

KRČMA, J., MAREŠOVÁ, H. Audiovizulání prezentace při výuce slovenského jazyka. In Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008, s. 131-133. ISBN 978-80-8083-565-1.

 

SLÁMA, J. Využití interaktivní tabule ve výuce českého jazyka. [s.l.], 2008. 87 s. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury. Vedoucí diplomové práce PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

 

SLÁMA, J. Role výukových objektů pro interaktivní tabuli ve výuce českého jazyka a literatury. In Počítač ve škole 2008. [s.l.] : [s.n.], 2008. Přednášky, Jazyk a jazyková komunikace. s. 18. ISBN 978-80-254-1265-7.

 

SLÁMA, J. Postoje žáků k interaktivní tabuli ve výuce českého jazyka a literatury. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009. s. 308-312. ISBN 978-80-244-2240-4.

 

SLÁMA, J. Preference mluvnice, slohu a literatury při práci na interaktivní tabuli. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009. s. 313-315. ISBN 978-80-244-2240-4.

 

SLÁMA, J. Myšlenkové mapy a informační technologie? Dokonalé spojení. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc: Votobia, 2009. s. 221-227. ISBN 978-80-7220-315-4.

 

PUSTINOVÁ, Z. ICT kompetence učitelů mateřského jazyka v České republice a Velké Británii. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentu DSP VIII. Olomouc: PdF UP, 2011. ISBN 978-80-244-2815-4. s. 47-51.

 

PUSTINOVÁ, Z. Postoje učitelů k ICT ve výuce mateřského jazyka v Olomouckém a bývalém Východočeském kraji. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: Hanex, 2012. ISBN 978-80-7409-050-9. s. 231-234.

 

MAREŠOVÁ, H. Semináře ICT ve výuce budoucích učitelů českého jazyka. In Počítač ve škole. Nové Město na Moravě : Gymnázium Nové Město na Moravě, 2006, s. 1-3. ISBN N.

 

MAREŠOVÁ, H Školicí středisko SIPVZ na Univerzitě Palackého a jeho další vývoj. In PO ŠKOLE. Praha : České vysoké učení technické, 2007, s. 250-254. ISBN 978-80-239-9126-0.

 

MAREŠOVÁ, H., MAŠLÁŇOVÁ, A. ICT vzdělávání učitelů českého jazyka v rámci SIPVZ - modul P: ICT ve výuce českého jazyka a literatury. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Hanex Olomouc, 2007, s. 129-134. ISBN 80-85783-72-X.

 

MAREŠOVÁ, H ICT vzdělávání učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. In Infotech 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007, s. 169-174. ISBN 978-80-7220-301-7.

 

MAREŠOVÁ, H. Modul SIPVZ - ICT ve výuce českého jazyka. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Hanex, 2007, s. 129-134. ISBN 80-85783-72-X

 

MAREŠOVÁ, H. ICT vzdělávání učitelů základních a středních škol. e-Pedagogium, 2010, roč. N, č. 3, s. 73-88. ISSN 1213-7758.

 

MAREŠOVÁ, H. Kyberkultura jako součást mediální výchovy. In Počítač ve škole 2008. Nové Město na Moravě : Gymnázium Vincence Makovského, 2008, s. 0-0.

 

MAREŠOVÁ, H. ICT ve výuce na 1. stupni - internetové zdroje. In Slovo o slove. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, s. 91-97. ISBN 978-80-8068-752-6.

 

MAREŠOVÁ, H. ICT ve výuce na 1. stupni - multimedia. In Slovo o slove. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, s. 98-104. ISBN 978-80-8068-752-6.

 

MAREŠOVÁ, H. Nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s. 374-378. ISBN 978-80-7220-311-6.

 

MAREŠOVÁ, H. The Role of the Mother Tongue Teaching in New Literacy Education.. In Valuing individual and shared learning: the role of ICT. Praha : Univerzita Karlova, 2008, s. 1-8. ISBN 978-80-7290-353-5.

 

MAREŠOVÁ, H. Kreativita v internetové síti. In Eurolitteraria a Eurolingua. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 214-218. ISBN 9987-80-7372-292-0.

 

MAREŠOVÁ, H. Kyberkultura jako součást mediální výchovy na základní škole. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s. 205-213. ISBN 978-80-244-1946-6.

 

MAREŠOVÁ, H.. Nástroje Webu 2.0 ve výuce. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009, s. 374-378. ISBN 978-80-244-2240-4.

 

MAREŠOVÁ, H. The Role of information and communication technologies in the Czech Language Education. In Johannes Amos Comenius. The Legacy to the Culture of Education. Praha : Academia, 2009, s. 723-730. ISBN 978-80-200-1700-0.

 

MAREŠOVÁ, H. Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků. In Kopecký, K. Rizikové chování v kyberprostoru. Olomouc : Hanex, 2010, s. 71-76. ISBN 978-80-7409-034-9.

 

MAREŠOVÁ, H. K využití kyberkultury v mediální výchově žáků. In Slovo o slove. Prešov : Prešovská univerzita, 2010, s. 249-256. ISBN 978-80-555-0201-4.

 

MAREŠOVÁ, H. K využití webu 2.0 ve výuce. In Slovo o slove. Prešov : Prešovská univerzita, 2010, s. 257-265.

 

MAREŠOVÁ, H. K jazykové komunikaci v sociálních sítích. In Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc : Hanex, 2011, s. 153-157. ISBN 978-80-7409-032-5.

 

MAREŠOVÁ, H. ICT kompetence učitelů. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV. Liberec : Technická univerzita, 2011, s. 01-11. ISBN 978-80-7372-722-2.

 

MAREŠOVÁ, H. K ICT kompetencím budoucích učitelů mateřského jazyka. In Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc : Hanex, 2011, s. 158-161. ISBN 978-80-7409-032-5.

 

MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. ICT kompetence učitelů a vzdělávání v informačním věku. In Konference ČAPV. Praha, 2012, v tisku.

 

MAREŠOVÁ, H. Kurzy ICT pro pedagogické pracovníky - projekt ESF. In Trendy ve vzdělávání - informační technologie a technické vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010, s. 402-404. ISBN 978-80-87224-09-0

 

MAREŠOVÁ, H. ICT kompetence a mediální a komunikační výchova. In Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Olomouc : Univerzita Palackého, 2011, s. 285-298. ISBN 978-80-244-2741-6.

 

]MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. ICT kompetence učitelů a vzdělávání v informačním věku. In Konference ČAPV. Praha, 2012, v tisku.

 

MAREŠOVÁ, H., VALA, J. The comparison of reception of selected poems by students from varied schools. In ICEEPSY, 2013, Antalya - Turkey, v tisku. 

 

 

Kapitola v knize:

 

MAREŠOVÁ, H. ICT kompetence a mediální a komunikační výchova. In Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Olomouc : Univerzita Palackého, 2011, s. 285-298. ISBN 978-80-244-2741-6

 

 

 

Inovativní metody v oblasti e-learningu

 

 

MAREŠOVÁ, H. E-learning v multiuživatelském virtuálním prostředí. Journal of Technology and Information Education, 2009, roč. 1, č. 1, s. 39-44. ISSN 1803-537X.

 

MAREŠOVÁ, H. E-learning in the courses of life long learning. Education With Internet Technology - EWIT, 2010, roč. N, č. 2, s. 17-29. ISSN 1804-2929.

 

MAREŠOVÁ, H Information and Communication Technology in the Education of (Future) Mother Tongue Teachers. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita, 2007, s. 116-120. ISBN 978-80-7368-388-7.

 

MAREŠOVÁ, H. Multiuživatelské virtuální prostředí ve výuce jazyka a literatury. In Multiuživatelské virtuální prostředí ve výuce jazyka a literatury. Sborník z mezinárosní konference Inovácie v obsahu a procese vyučovania jazyka a literatúry.. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, s. 491-502. ISBN 978-80-8068-795-3.

 

MAREŠOVÁ, H. Jazykové vzdělávání v multiuživatelském virtuálním prostředí. In Trendy ve vzdělávání 2009. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009, s. 328-332. ISBN 978-80-7220-316-1.

 

MAREŠOVÁ, H. SLÁMA, J. New Media Literacies of Future Mother Tongue Teachers. In New Media and the Politics of Online Communities. Oxford : Oxford University Press, 2010, s. 87-95. ISBN 978-1-84888-032-0.

 

MAREŠOVÁ, H.Vzdělávání v Second Life. In Nové technologie ve vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010, s. 1-6. Publikace je přílohou k elektronické verzi časopisu Journal of Technology and Information Education (ISSN 1803-6805) – 1. číslo/2011.

 

MAREŠOVÁ, H. E-learning in the courses of life long learning. In Divai 2010 - Distance Learning in Applied Informatics. Conference Proceedings. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, s. 271-276.

 

MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. Virtuální světy ve vzdělávání. In DOSTÁL, J. Nové technologie ve vzdělávání: vzdělávací software a interaktivní tabule. Olomouc : Univerzita Palackého, 2011, s. 5-10. ISBN 978-80-244-2941-0.

 

 

MAREŠOVÁ, H. Possible Uses of a Multi-User Virtual Environment in the Education of Persons with Special Needs. In Universal Learning Design Proceedings of the Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 181-192. ISBN 978-80-210-5828-6.

 

MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. Současné trendy rozvoje e-learningového vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání 2012. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, s. 669-675. ISBN 978-80-86768-36-6.

 

MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. Multiuser virtual environments and people with special needs. In Universal Learning Design. Linz : Rakousko, 2012, v tisku. 

 

  KLEMENT, M., DOSTÁL, J., MAREŠOVÁ, H. Elements of electronic teaching materials with respect to student’s cognitive learning styles. In ICEEPSY, 2013, Antalya - Turkey, v tisku.
 

 

 

  

Monografie:

 

MAREŠOVÁ, H. Vzdělávání v multiuživatelském virtuálním prostředí. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. 203 s. ISBN 978-80-244-3101-7.

 

 

Kapitoly v knize:

 

MAREŠOVÁ, H. Kurzy ICT pro pedagogické pracovníky - projekt ESF. In Trendy ve vzdělávání - informační technologie a technické vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010, s. 402-404. ISBN 978-80-87224-09-0.

 

 

MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M., PUSTINOVA, Z. Virtual Worlds in the Mother Tongue Teachers Education. In: Visions of Humanity in Cybercultures. Oxford: United Kingdom, 2012, v tisku.    

 

 

KLEMENT, M., CHRÁSKA, M., DOSTÁL, J., MAREŠOVÁ, H.E-learning: elektronické studijní opory a jejich hodnocení. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. 341 s., s. 60-110. ISBN 978-80-86768-38-0.

 

 

Inovativní metody v celoživotním vzdělávání a učení

 

MIKULÍKOVÁ, V., MAREŠOVÁ, H. Metodická pomůcka Didaktické hry ve výuce českého jazyka a literatury. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. ISBN: 978-80-244-2710-2.

 

MIKULÍKOVÁ, V. Metodická pomůcka "Didaktické hry ve výuce českého jazyka a literatury". In: Časopis s příspěvky z konference Škola, jazyka a literatura na počátku nového tisíciletí, 2010. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP.

 

MIKULÍKOVÁ, V. Využití hry jako motivačního prvku ve výuce českého jazyka a literatury. In: Metody a formy práce ve výuce mateřswkého jazyka. Olomouc: PdF UP, 2010. ISBN: 978-80-7409-032-5, s. 172-177.

 

MAREŠOVÁ, H. New Skills and Jobs - Olomouc Region. In: REALM - Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020 Flagship Initiatives. Brussels, 2012, 33 s., Dostupné z: http://www3.hants.gov.uk/realm/realm-casestudies.htm.

 

MAREŠOVÁ, H. New Skills and Jobs - Olomouc Region, Czech Republic. REALM - Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020 Flagship Initiatives. Brussels, Belgie, Přednáška - 10. 5. 2012. 

 

 

 

Inovace vzdělávání v rámci Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (RIS)

 

- aktivity (metodologie) Pracovní skupiny pro vzdělávání jsou k dispozici zde: http://www.ok4inovace.cz/aktivity-16.html

 

- výzkumné aktivity v oblasti podnikatelských kompetencí žáků - příprava testovacího nástroje ad. - více zde: