Centrum inovací ve vzdělávání

Centrum inovací ve vzdělávání (CIV) vzniklo na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) v roce 2013 rozšířením působnosti dosavadního Odboru ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání PdF UP (Původní stránky Odboru zde: http://odborict.upol.cz). Odbor ICT vzdělávání byl vytvořen v roce 2006 transformací bývalého Školicího střediska SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání, osvědčení SIPVZ Z: 12099/2006-551-988 a P: 12099/2006-551-775) a realizuje vzdělávací kurzy pro učitele zaměřené na implementaci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Na činnosti Odboru se podílí Katedra českého jazyka a literatury, Katedra technické a informační výchovy, Katedra matematiky a Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UP.

 

Vzdělávání, poradenství, výzkum, transfer technologií

CIV je účelovým zařízením, které provádí koordinační činnost v oblasti metodické, vzdělávací a výzkumné a také koordinace přenosu výsledků výzkumu do praxe, koordinace publikace výsledků a ochrany duševního vlastnictví vzniklého výzkumnou a vývojovou činností v oblasti inovativních metod v celoživotním vzdělávání. Poskytuje poradenskou činnost v rámci posuzování grantových záměrů a jejich hodnocení, sledování nových trendů v oblasti edukace, integruje projekty zaměřené na výzkum a vývoj inovativních metod ve vzdělávání na všech stupních škol a v rámci celoživotního učení a jejich následnou implementaci do vzdělávacího systému.

 

Centrum také vyhledává potenciálně komerčně využitelné výzkumné a vývojové výstupy, spolupracuje s řešiteli výzkumných a vývojových projektů, navazuje kontakty s komerčními subjekty a provádí analýzy potřeb aplikační sféry a jejich zohlednění v činnosti výzkumníků. Podporuje rozvoj mezioborové partnerské spolupráce PdF UP v oblasti inovací ve vzdělávání s institucemi v Olomouckém kraji (OK), zejména pak v rámci spolupráce se sdružením OK4Inovace a OK4EU při zajišťování realizace strategických dokumentů OK – Regionální inovační strategie OK (RIS) a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy OK.

 

CIV poskytuje také vzdělávací činnost pro širokou veřejnost v rámci celoživotního vzdělávání, metodickou a poradenskou činnost v oblasti inovativních metod ve vzdělávání (zejm. v rámci činnosti Pracovní skupiny pro vzdělávání OK4Inovace).

 

Aktivity CIV zahrnují oblast výzkumu, transferu výzkumných poznatků a vzdělávání v oblasti inovativních metod edukace. V rámci dosavadní činnosti se jednalo zejména o výzkum inovativních metod v oblasti e-learningu (využití 3D multiuživatelských virtuálních prostředí ve vzdělávání) a jejich následnou implementaci do vysokoškolské výuky a celoživotního vzdělávání, dále oblast rozvoje klíčových kompetencí žáků, podpora podnikavosti a iniciativy. Podrobnosti k výzkumným aktivitám najdete v sekci Výzkum. V oblasti vzdělávací jsou v současné době realizovány zejména projekty zaměřené na rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím inovativních vzdělávacích metod a oblast výchovy k podnikavosti. Podrobnosti ke vzdělávacím aktivitám najdete v sekci Projekty.

 

Aktuální tematické oblasti:

 

Inovativní metody výuky pomocí ICT, ICT kompetence, digitální gramotnost

Inovativní metody v oblasti e-learningu

Inovativní metody v celoživotním vzdělávání a učení

Inovace vzdělávání v rámci priorit Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (RIS)

 

 

Organizační struktura:

 

 

Vedoucí Centra:
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. >> osobní profil
Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 006
e-mail: hana.maresova@upol.cz

 

Zástupce vedoucí Centra:
Mgr. David Nocar, Ph.D. >>> osobní profil
Katedra matematiky
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 709
e-mail: david.nocar@upol.cz


Technický garant:

doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. >>> osobní profil
Katedra technické a informační výchovy
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 811
e-mail: milan.klement@upol.cz


Management vzdělávání:

Mgr. Barbora Mlčochová
Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 175
e-mail: barbora.mlcochova@upol.cz

 

Administrativní pracovníci:

Ing. Jana Horná
Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 143
e-mail: jana.horna@upol.cz

 

Mgr. Martina Bartoníčková
Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 189
e-mail: martina.bartonickova@upol.cz

 

Bc. Petra Jurníková
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel: 585 635 189
e-mail: petra.jurnikova@upol.cz

 

Odborný pracovník:

Mgr. Miroslava Dluhošová

Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

 

 

Seznam lektorů pro oblast ICT vzdělávání:

 

 

Mgr. Marek Bohuš

 

Mgr. Ruth Valentová, Ph.D.

 

PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

 

doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

 

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

 

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

 

PhDr. Alena Mašláňová

 

Mgr. David Nocar, Ph.D.

 

PhDr. Světlana Obenausová, MLitt, Ph.D.

 

Mgr. René Szotkowski, Ph.D.
  Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
  Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.
  Mgr. Miroslava Dluhošová

 

 

Další odkazy:

 

od

http://odborict.upol.cz

Odbor ICT vzdělávání CCV PdF UP    

oki

http://www.ok4inovace.cz

OK4Inovace    

¨

http://ok4eu.cz

OK4EU